QP Lab.

Uyeda Lab.
Molecular Biophysics

Waseda Univ. School of Advanced Science & Engineering, Department of Physics


Lab Members


Professor

Taro QP UYEDA


Research Associates

Yosuke YAMAZAKI

Tenji YUMOTO


Graduate Students

Yuta YANASE

Naoto YOSHINAGA

Teruhiko MATSUDA


Undergraduate Students

Yuya AOKI

Shunsuke ANDO

Keirei OU

Yosuke KAKUTA

Hiroaki KAWAI


Visiting Researcher

Eisaku KATAYAMAAlumni


Postdocs

Kengo ADACHICurrently:The Max Planck Florida Institute for Neuroscience
Kien Xuan Ngo Currently:Kanazawa University

2019

Maya SUZUKI

Yuki HAYAKAWA

Natsuko OKUBO

Kazunori ONO

Ryuichi KANEDA

Ziyuan LI


2018

Koki ARAI

Daisuke KATO

Kosuke TANABE


2017

Hiromichi TAKO

Rinako OSUMI

Takahiro SUZUKI
Colleagues at The National Institute of
Advanced Industrial Science and Technology


Akira NAGASAKI

Keiko HIROSE


Sui Syou HAN

Shinako INABA

Akiko SATOFormer Postdocs

Kohji ITOCurrently:Chiba University
Xiong LIUCurrently:National Institutes of Health, USA
Tomoko KITAYAMACurrently:EPS
Yuichi HIRATSUKACurrently:Japan Advanced Institute of Science and Technology
Kiyotaka TOKURAKUCurrently:Muroran Institute of Technology
Akira NAGASAKICurrently:AIST
Yukako ASANOCurrently:Laboratory of Molecular Biology, MRC, UK
Masanori TSUJIOKACurrently:Tokyo Medical and Dental University
Hisashi YONEKURA
Takashi KAMEICurrently:Hokuriku University
Kusuke IWAICurrently:Hirosaki University
Yu HACHIKUBO
Taro NOGUCHICurrently:NIT Miyakonojo College
Kien Xuan NGOCurrently:RIKEN
Nobuhisa UMEKICurrently:RIKEN
Nozomi FURUTANICurrently:RIKEN
Shin-ichiro KOJIMA Currently:Keio University
Masafumi YAMADACurrently:Kawasaki City High School for Science and Technology
Keitaro SHIBATACurrently:University of Padova, ItalyFormer Graduate Students

Tatsuyuki SHIMADACurrently:Yodosha

Satoshi HIRAKAWACurrently:POLA Cosmetics

Yuji ONO

Shi SHUCurrently:National Institutes of Health, USA

Shinzo HIBI Currently:Kyoto University

Masayuki KANEDA Currently:Michigan State University, USA

Taro NOGUCHI Currently:NIT Miyakonojo College

Kimiko INOTSUME

Jun NAKAJIMA

Saku KIJIMASpecial Lab Guests

Junko IKI

Leonardo MENDOZA

Keiichi YOKOYAMA

Jun OTA

Hikaru TAKASU

Noriko KANZAKI

Noriyuki IZUMI

Ryota YANAI

Ryo TOYA

Gustavo PLAZA

Kohei IWAYA

Koshiro FUJIMOTO

Ryosuke NISHIMURA

Takakazu KOIKE

Masashi MORI

Hanako HAYASHI